Външни обучения

22.11.2023 г. – 24.11. 2023 г. – Министерство на образованието и науката

Участие в обучение на автори на тестови задачи за ДЗИ 2024 г. по география и икономика.

 

22.08.2023 г. – Издателство „Клет България“ ООД

Участие в обучение на тема: „Методически  насоки и специфики в образователния процес. Геопространствени технологии, модул 6″.

Гост – лектор: Евгения Сарафова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, експерт по ГИС.

 

29.11.2022 г. – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе – Център за продължаващо обучение

Периодично обучение на тема „Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“.

 

23.11.2022 г. – 25.11. 2022 г. – Министерство на образованието и науката

Участие в обучение на автори на тестови задачи за ДЗИ 2023 г. по география и икономика.

 

14.11. 2022 г. – Министерство на образованието и науката – Участие в обучение на автори на тестови задачи за ДЗИ 2023 г. по география и икономика.

 

30.10. 2022 г. – Център за творческо обучение ООД

Участие в обучение за работа с Методиката за оценяване на качеството и съответствието на дигиталното образователно съдържание с утвърдените програми и с добрите педагогически практики по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.

 

09.09.2022 г. – 01.11. 2022 г., Център за опит и идеи Салве ЕООД – гр. Пловдив

Участие в тренинг – 0бучение на тема: Как да научим учениците да общуват и работят в екип, Модул: Работа в група в часовете по различни предмети

 

17.03.2022 г. – 19.03. 2022 г. – град Хисаря, Институт за публична политика

Участие в обучение по европейско гражданско образование

 

23.12.2021 г. – Издателство Клет България

Сертификат за идеен принос за разработка на образователни ресурси по география и икономика

 

30.08.2021 г. -11.09.2021 г. – МОН – НЦПКПС

Участие в обучение на тема „Профилирана подготовка по география и икономика в 12 клас“

 

08.07.2021 г. – 10.07.2021 г. – ЦПО „Креативност“ – Проект BG05M2OP001 – 2.010 – 0001/

Участие в обучение на тема: „Ученикът в центъра на електронното обучение. Как да преподаваме с помощта на софтуер и кариерно усъвършенстване и изкуствен интелект?“

 

2021 г.  Национален инспекторат по образование

Участие в обучение за външен инспектор към НИО

 

16.11.2020 г. – 18.11.2020 г. – МОН – НЦПКПС -Тема: „Участие в обучение на учители по география и икономика, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в 11 и 12 клас“

 

Октомври, 2020 г. – ПУ „Паисий Хилендарски“ , Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти – Проект BG05M2OP001 – 2.010 – 0001

Участие като автор на тестове в проект BG05M2OP001 – 2.010 – 0001

 

12.09.2020 г. – 26.09.2020 г. – ПУ „Паисий Хилендарски“ , Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти –  Проект BG05M2OP001 – 2.010 – 0001/

Участие в обучение на обучители по проект „Подкрепа за успех“ на тема: „Разработване и използване на критериални тестове за идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система.“

 

29.10.2018 г. – 01.11.2018 г. – Център за професионално обучение „Професия 21 век“- София

курс по Методика на обучението на децата и учениците по БДП

 

30.11.2017 г. – 01.12.2017 г. – „Синдикат на българските учители“, София

Участие в обучение на тема: „Индустриални отношения“

 

 13.09.2017 г. – 13.10.2017 г. – СНЦ „Образование и технологии“ Бургас 

Участие в обучение на тема: „Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с OFFICE 365“ 

 

11.09.2017 г. – 12.09.2017 г. – Висше училище по застраховане и финанси – София.

Участие в обучение на тема: „Възможностите на електронните учебни ресурси на  mozabook за постигане на ефективен учебен процес“

 

21.06.2017 г. – 24.06.2017 г. – Фондация „Европейски център за иновации, образование, наука и култура“ – Габрово  Участие в обучение на тема: „Контрол над проявите на агресия и насилие. Реакции, превенция, законова рамка. Управление на рисковата среда“

 

2015 г. – СОФИРА И МОН –

Участие в обучение на тема: „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“

 

23.04.2015 г. – Креативен център за иновативни практики – квалификационен семинар на тема „Специфика на взаимодействието между родители и учители. Мотивацията – формиране, видове, методи за повишаване“

 

Април 2014 г. – Център за опит и идеи „Salve“ –

участие  в тренинг – обучение на тема: „Как да научим учениците да мислят модерно“

 

2014 г. – МОМН  – Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието

„Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“

 

12.05.2013 г. – 12 06.2013 г. – СУ „Св. Климент Охридски“ – Департамент за информация и усъвършенстване на учители  курс по Методика на обучението на децата и учениците по БДП в V – VIII клас

 

2010 г.  – МОМН – Център за контрол и оценка на качеството на образованието

 Участие в обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по география и икономика

 

2006 г. – МОН – Национален педагогически център

 Участие в обучение на тема: „Базови и специфични компютърни умения“

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.